Algemene Voorwaarden

 • Algemene voorwaarden Bijmakay B.V. h.o.d.n. Take a Plaid, Edisonweg 12, 6662 NW Elst, zoals gedeponeerd bij de Rechtbank en de Kamer van Koophandel onder nummer 85392227.

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Take a Plaid B.V., te Elst, sluit met een wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn in onderling overleg mogelijk, maar kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.
 2. De overeenkomsten als genoemd in lid 1 van dit artikel betreffen alle overeenkomsten door Take a Plaid gesloten maar met name verkoopovereenkomsten.
 3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Take a Plaid en derden kunnen door de wederpartij niet worden overgedragen, tenzij Take a Plaid hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 4. Een algemene verwijzing door de koper naar zijn voorwaarden wordt door ons niet aanvaard en doet aan de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden niets af.
 5. Eventuele algemene voorwaarden van de contractspartij van Take a Plaid B.V. gelden niet.

Artikel 2: Offertes

 1. De door Take a Plaid gemaakte offertes zijn vrijblijvend tenzij in de offertes een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
 2. Alle in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en minimaal 1.5% toeslag voor vracht, verpakking en assurantie (VVA-toeslag), tenzij anders aangegeven.
 3. Take a Plaid is niet gebonden te leveren tegen een in de offerte vermelde prijs indien deze prijs berust op een kennelijke druk- of schrijffout.
 4. Take a Plaid is in geval van telefonische en/of faxopdrachten niet aansprakelijk voor onjuiste levering en/of facturering ontstaan door de betreffende telefonische en/of faxopgave. Schriftelijke bevestigingen van telefonische en/of faxopdrachten die binnenkomen na de datum van de verrichte leveringen van de telefonisch en/of per fax bestelde zakendoen hieraan geen afbreuk.

Artikel 3: Overeenkomst

Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand indien Take a Plaid een opdracht schriftelijk bevestigd heeft of daaraan daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven. Ingeval van een verkoopovereenkomst, waarbij een verzoek tot levering in verschillende gedeelten wordt de overeenkomst in zijn geheel geacht tot stand te zijn gebracht, indien de eerste gedeeltelijke c.q. deellevering plaatsvindt.

Artikel 4: Prijsverhoging

Indien meer dan drie maanden zijn verlopen tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de aflevering en indien in die periode één van de kostprijsfactoren van Take a Plaid dusdanig is gestegen dat de kostprijs voor Take a Plaid meer dan 5% hoger is komen te liggen, dan is Take a Plaid gerechtigd een met de kostprijsstijging overeenkomende hogere verkoopprijs in rekening te brengen.

Artikel 5: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin Take a Plaid haar verplichtingen, of een deel daarvan, niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van Take a Plaid en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet een door Take a Plaid gegeven garantie of de verkeersopvattingen aan Take a Plaid kunnen worden toegerekend.
 2. In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden als overmacht:
  • natuurrampen,
  • oorlogen, internationale of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe
  • maatregelen van binnenlandse, buitenlandse of supra-nationale overheden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, besluiten verband houdende met invoercontingentering, en alle andere besluiten van overheden, waaronder in het bijzonder de douane, die consequenties hebben voor Take a Plaid.
 3. Ingeval van overmacht zoals omschreven in de voorgaande 2 artikelleden, die nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen, zal de verkoper te zijner keuze gerechtigd zijn, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de koop, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren. Indien de koper haar daartoe schriftelijk aanmaant, is de verkoper gehouden zich binnen 8 dagen ten aanzien van zijn keuze te verklaren. Indien de belemmering niet langer dan één maand duurt, is de verkoper niet bevoegd te annuleren. Take a Plaid zal nimmer aansprakelijk zijn voor het geheel of gedeeltelijk uitblijven van enige levering voor zover zij deze niet na aanmaning als hierboven bedoeld uitdrukkelijk schriftelijk heeft toegezegd.

Artikel 6: Afroeporders

Indien tussen Take a Plaid en de wederpartij een afroeptermijn is overeengekomen, zullen alle redelijke kosten, niets uitgezonderd, veroorzaakt door een niet tijdige afname door de wederpartij, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

Artikel 7: Annuleringen

 1. Slechts met schriftelijk voorafgaande toestemming van Take a Plaid kan de wederpartij tot annulering van een overeenkomst komen dan wel tot terugzending van geleverde zaken.
 2. Indien op grond van het lid 1 van dit artikel tot annulering van de overeenkomst wordt overgegaan of tot terugzending van de geleverde zaken, wordt de wederpartij aan Take a Plaid verschuldigd een vergoeding voor de door Take a Plaid gemaakte kosten en een redelijke vergoeding voor het door Take a Plaid geleden verlies of gederfde winst.

Artikel 8: Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen geschieden leveringen af magazijn. In alle andere gevallen bepaalt Take a Plaid de keuze van het vervoermiddel. De feitelijke aflevering vindt plaats op de meest nabij het werk of magazijn gelegen plaats, welke het vervoermiddel veilig en langs een voor dat vervoermiddel geschikte weg kan bereiken en verlaten.
 2. De wederpartij is verplicht zo snel als redelijkerwijze mag worden verwacht na aankomst van het vervoermiddel de lossing van de zaken, genoemd in het lid 1 van dit artikel, te doen plaatsvinden. Daarbij zal de wederpartij een normale lostijd in acht nemen met voldoende geschikt personeel en materieel. Bij lossing dient de wederpartij de aanwijzingen van de vervoerder in acht te nemen.
 3. Indien overeengekomen is levering af fabriek dan wel af magazijn dan geschiedt zulks daadwerkelijk door het laden van de zaken op het door de wederpartij gekozen vervoermiddel.

Artikel 9: Risico

 1. Indien levering geschiedt overeenkomstig artikel 8 lid 1, zijn de zaken voor risico van Take a Plaid tot het moment van lossen als bedoeld in artikel 8 lid 2.
 2. Het lossen als genoemd in artikel 8 lid 2 geschiedt geheel voor rekening en risico van de wederpartij.
 3. Indien levering geschiedt als bedoeld in artikel 8 lid 3, dan is het risico voor Take a Plaid voor wat betreft het laden, waarbij het risico op de wederpartij overgaat nadat de zaken op het vervoermiddel zijn geladen. Vanaf dat moment reizen de zaken voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 10: Verplichtingen van de afnemer

Bij levering conform het bepaalde in artikel 8 lid 1:

 1. Indien aan de wederpartij wordt geleverd overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 1, dan dient de wederpartij zichtbare tekorten of beschadigingen direct op de aflever bon of het vervoersdocument te laten aantekenen, dan wel door de expediteur daarvan proces-verbaal te laten opmaken.
 2. Indien aan de wederpartij wordt geleverd overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 1, en wel door aflevering aan een derde die deze zaken houdt voor de wederpartij, dan is de wederpartij verplicht de in het lid 1 van dit artikel genoemde controle te doen uitvoeren binnen 24 uur nadat die derde de zaken voor hem heeft ontvangen.

Bij levering af magazijn:

 1. Indien levering af fabriek of af magazijn geschiedt, dan dient de wederpartij onmiddellijk na levering de zaken te controleren, teneinde te beoordelen of deze voldoen aan de overeenkomst, met name voor wat betreft de bepaaldheid van de zaken, de kwantiteit alsmede de overeengekomen kwaliteitseisen, dan wel die eisen die in soortgelijke gevallen normaliter gesteld mogen worden. 

Artikel 11: Non-conformiteit

 1. Een beroep van de wederpartij inhoudende dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst, kan jegens Take a Plaid niet worden ingeroepen indien dit door de wederpartij niet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering aan Take a Plaid is medegedeeld. Die mededeling dient door de wederpartij schriftelijk te geschieden, dan wel met bekwame spoed schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Een beroep van de wederpartij op duidelijk zichtbare tekorten of beschadigingen in het geleverd, kan niet jegens Take a Plaid geldend gemaakt worden indien de wederpartij die tekorten en/of beschadigingen niet op de afleverbom of het vervoersdocument heeft aangetekend, dan wel de expediteur daarvan geen proces-verbaal heeft laten opmaken.
 3. Het bewijs dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst dient door de wederpartij geleverd te worden.
 4. Geringe afwijkingen in de geleverde zaken, zowel wat afmeting, kleur, vorm en verpakking, kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij de order c.q. de geleverde zaken geheel te annuleren of geheel of gedeeltelijk betaling te weigeren danwel van Take a Plaid schadevergoeding te vorderen. Hetzelfde geldt ter zake van modificaties door de leverancier/fabrikant van wie Take a Plaid zijn zaken betrekt, voor zover het wezen de zaken niet wezenlijk zijn aangetast. Voorts is reclame niet mogelijk indien: de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd; de opgetreden gebreken zijn te wijten aan normale slijtage; de schade is veroorzaakt door nalatigheid van de opdrachtgever of een derde (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot onvoldoende onderhoud) of doordat de opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Take a Plaid.
 5. Indien de wederpartij aan Take a Plaid klachten kenbaar maakt omtrent de geleverde zaken, dan dient de wederpartij Take a Plaid met bekwame spoed in de gelegenheid te stellen de zaken te inspecteren en te onderzoeken. Take a Plaid zal eventueel nader onderzoek op de minst bezwarende wijze verrichten waartoe de wederpartij Take a Plaid in de gelegenheid dient te stellen, zonodig door afgifte van de goederen. Alle redelijk werkelijk gemaakte kosten van het noodzakelijk onderzoek zijn voor rekening van de wederpartij indien het geval de klachten ongegrond blijken te zijn.
 6. Onverlet de bevoegdheid van de wederpartij zich op een opschortingsrecht te beroepen, blijft de wederpartij verplicht tot betaling en afname van de gedane bestellingen over te gaan. Dit geldt ook indien de wederpartij tijdig heeft meegedeeld dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt.
 7. Retourzendingen moeten franco geschieden en worden slechts na voorafgaand overleg geaccepteerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke levering beschouwd.

Artikel 12: Aansprakelijkheid voor geleverde zaken

 1. Met betrekking tot geleverde zaken is Take a Plaid uitsluitend aansprakelijk met inachtneming van het hiernavolgende:
  1. In het geval door Take a Plaid schriftelijk garantie is verstrekt, wordt door Take a Plaid uitsluitend aansprakelijkheid aanvaard voor zover dit overduidelijk uit de garantie voortvloeit;
  2. Aansprakelijkheid van Take a Plaid wordt opgeheven in het geval van overmacht aan haar kant, in welk geval Take a Plaid wegens blijvende of tijdelijke onmogelijkheid van nakoming het recht heeft de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
  3. De aansprakelijkheid van Take a Plaid is te allen tijde beperkt tot een bedrag overeenkomende met het factuurbedrag. Take a Plaid is nimmer aansprakelijk voor eventueel gederfde winst en/of stagnatieschade;
  4. Indien sprake is van deelleveranties en deelfacturen, dan dient bij de berekening van de beperking van aansprakelijkheid te worden uitgegaan van de deelfactuur die betrekking heeft op de leverantie waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit;
 2. Indien Take a Plaid niet aan haar leveringsverplichtingen voldoet en die niet-voldoening aan haar toerekenbaar is, is Take a Plaid aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade, welke aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag overeenkomende met de hoogte van 100% van het factuurbedrag welke zou resulteren indien bij wel levering een factuur zou zijn gezonden.
 3. De koper vrijwaart Take a Plaid tegen elke actie van derden, welke is gebaseerd op inbreuk van auteursrecht, ter zake van door de wederpartij bij haar in uitvoering gegeven opdracht.
 4. De wederpartij vrijwaart Take a Plaid van elke douaneschuld of -schulden ter zake van door de wederpartij bij Take a Plaid in uitvoering gegeven opdrachten, tenzij de wederpartij bewijst dat een aanspraak als hiervoor bedoeld het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Take a Plaid zelf.
 5. Take a Plaid is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van derden die Take a Plaid heeft ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13: Levertijd

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Take a Plaid niet in verzuim als zij niet levert op de door haar opgegeven levertijden. Take a Plaid kan eerst in verzuim geraken na een schriftelijke ingebrekestelling van de wederpartij.
 2. Indien vertraging in de aflevering binnen redelijke grenzen blijft, zal dit voor de wederpartij geen aanleiding kunnen zijn om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.
 3. De aansprakelijkheid van Take a Plaid voor eventuele schade van de wederpartij wegens overschrijding van een opgegeven fatale termijn is tot het navolgende beperkt:
  • Indien een niet tijdige nakoming schade tot gevolg heeft, welke niet tijdige nakoming veroorzaakt is door opzet of grove schuld van bestuurders van Take a Plaid of leidinggevende ondergeschikten of door opzet of grove schuld van andere ondergeschikten, dan is Take a Plaid volledig aansprakelijk;
  • De aansprakelijkheid van Take a Plaid in het geval van niet tijdige nakoming is beperkt tot een bedrag overeenkomende met de factuurprijs. Take a Plaid is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst of stagnatieschade.

Artikel 14: Betalingsvoorwaarden, buitengerechtelijke incassokosten en recht van retentie

 1. Betaling dient te geschieden zonder korting of schuldvergelijking binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Indien de wederpartij niet binnen deze termijn betaalt, is zij in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding van de betalingstermijn aan de wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de wederpartij in verzuim is zijn betalingsverplichting na te komen, dan wordt hij jegens Take a Plaid de wettelijk rente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag of een gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt berekend, en wel vanaf 30 dagen na factuurdatum. Tevens wordt de wederpartij jegens Take a Plaid alsdan verschuldigd de redelijk kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, welke gebaseerd op het Rapport Voorwerk II 15% bedragen van het totale factuurbedrag.
 3. Take a Plaid kan om hem moverende redenen betalingskorting toestaan, alles mits tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen. Een dergelijke korting wordt berekend over het factuurbedrag exclusief vracht- en verzekeringskosten, statiegeld en belasting en wordt door Take a Plaid op de factuur vermeld.
 4. Take a Plaid heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden betalingen van de wederpartij worden toegerekend, maar in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op rente en buitengerechtelijke incassokosten.
 5. In ieder geval is Take a Plaid ter zake van goederen die zij van de wederpartij onder zich heeft gerechtigd, totdat haar totale vordering (inclusief rente en kosten) op de wederpartij is voldaan, gebruik te maken van haar recht van retentie.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 1. Indien de plaats van ontvangst van de te leveren goederen in Duitsland ligt, kiest Take a Plaid voor wat betreft het eigendomsvoorbehoud voor de toepassing van Duits recht:
  1. Voor de door Take a Plaid geleverde goederen (voorbehoudsgoederen) geldt een eigendomsvoorbehoud, totdat de wederpartij aan haar betalingsverplichtingen in het kader van de wederzijdse zakelijke relatie volledig heeft voldaan. Dit eigendomsvoorbehoud geldt tevens voor het erkende saldo, voor zover Take a Plaid vorderingen op de wederpartij in rekening-courant boekt.
  2. De wederpartij is gerechtigd, de geleverde goederen in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening door te verkopen; de wederpartij cedeert echter reeds nu alle vorderingen, die voor haar uit de doorverkoop voortvloeien, ter hoogte van de tussen Take a Plaid en haar overeengekomen koopprijs (inclusief BTW) aan Take a Plaid, dit ongeacht of de geleverde goederen vóór de doorverkoop wel of niet zijn bewerkt. De wederpartij blijft gerechtigd deze vorderingen te innen, nadat de cessie heeft plaatsgevonden. Dit laat de bevoegdheid van Take a Plaid om de vorderingen zelf te innen onverlet; echter verplicht Take a Plaid zich, de vorderingen niet te innen zolang de wederpartij haar betalingsverpflichtingen correct nakomt en niet in verzuim geraakt. In geval van verzuim kan Take a Plaid echter vorderen, dat de wederpartij haar omtrent de afgestane vorderingen en de betreffende debiteuren inlicht, haar alle voor de inning noodzakelijke gegevens mededeelt, de bijbehorende stukken overhandigt en de debiteuren (derden) omtrent de afstand van de vorderingen informeert.
  3. De verwerking of mutatie van de geleverde goederen door de wederpartij geschiedt steeds ten behoeve van Take a Plaid. Indien de geleverde goederen samen met andere voorwerpen worden verwerkt, die geen eigendom van Take a Plaid zijn, dan verkrijgt Take a Plaid het mede-eigendom naar verhouding van de waarde van de geleverde goederen en de andere verwerkte voorwerpen op het tijdstip van de verwerking.
  4. Indien de geleverde goederen met andere voorwerpen, die geen eigendom van Take a Plaid zijn, onlosmakelijk worden verbonden, dan verkrijgt Take a Plaid het mede-eigendom aan het nieuwe goed naar verhouding van de waarde van de geleverde zaken en de andere verbonden voorwerpen. De wederpartij houdt het mede-eigendom ten behoeve van Take a Plaid onder zich.
  5. De wederpartij mag de geleverde goederen noch verpanden noch het eigendom daarvan als zekerheid overdragen. In het geval van beslagleggingen of andere beschikkingshandelingen door derden dient de wederpartij Take a Plaid hierover onmiddellijk te informeren en Take a Plaid alle inlichtingen en stukken te verstrekken, die voor de handhaving van haar rechten noodzakelijk zijn. Deurwaarders c.q. derden dienen op het eigendomsrecht van Take a Plaid te worden gewezen.
  6. In geval de wederpartij haar contractuele verplichtingen niet nakomt en in het bijzonder in het geval van achterstallige betaling heeft Take a Plaid het recht, nadat zij de wederpartij een redelijke termijn heeft toegestaan, de geleverde goederen terug te nemen. De terugneming van de geleverde goederen houdt het terugtreden van de overeenkomst door Take a Plaid in. Take a Plaid is na de terugneming van de geleverde goederen gerechtigd, deze te gelde te maken en de opbrengst daarvan met de verplichtingen van de wederpartij - onder aftrek van de algemene kosten van de tegeldemaking - te verrekenen.
  7. De wederpartij is in het geval van achterstallige betaling verplicht om Take a Plaid op haar eerste verzoek onmiddellijk een opgave van de bij haar nog aanwezige geleverde goederen te doen toekomen, ook voorzover deze reeds verwerkt of met andere voorwerpen zijn verbonden of vermengd, alsmede een opstelling van de vorderingen inclusief een kopie van de betreffende facturen aan de derde-schuldenaren te sturen.
  8. Voorzover de waarde van alle aan Take a Plaid toekoemende zekerheidsrechten de betreffende vorderingen in totaal meer dan 20% te boven gaat, zal Take a Plaid op verzoek van de wederpartij een overeenkomstig gedeelte van de zekerheidsrechten naar haar keuze vrijgeven.
 2. Indien de plaats van levering van de goederen is gelegen in een land waar het eigendomsvoorbehoud, in de omvang zoals hierboven aangegeven niet is toegestaan, dan geldt het volgende:
  1. De door Take a Plaid geleverde zaken blijven het eigendom van Take a Plaid, totdat de wederpartij de (geleverde) zaken aan Take a Plaid integraal betaald heeft en de wederpartij eventuele verplichtingen tot schadevergoedingen is nagekomen. Alle door verkoper geleverde goederen blijven tot op het moment van volledige betaling van al de vorderingen, met inbegrip van rente en kosten – en ingeval in rekening-courant wordt geleverd tot op het moment van vereffening van het eventueel ten laste van de koper komende saldo – zijn eigendom.
  2. Zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Take a Plaid rust kunnen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de wederpartij worden doorverkocht. De koper is vóór bedoelde volledige betaling c.q. vereffening niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen dan overeenkomstig uitoefening van zijn bedrijf of de normale bestemming van de goederen. Bij overtreding hiervan wordt, welke de betalingscondities ook zijn, de koopprijs terstond en ten volle opeisbaar.
  3. In het geval de wederpartij zijn verplichtingen jegens Take a Plaid niet nakomt, dan wel een gegronde vrees bestaat dat de wederpartij zulks niet zal doen, is Take a Plaid gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij dient Take a Plaid hiertoe de volledige medewerking te verlenen en tevens dient de wederpartij alle kosten hiervan te voldoen, bij gebreke waarvan de wederpartij jegens Take a Plaid een boete verbeurt van 10% van het door de wederpartij verschuldigde, voor iedere dag dat de wederpartij jegens Take a Plaid in gebreke blijft. Voorts heeft verkoper het recht in dat geval alle goederen zonder enige machtiging van de koper of van de rechter zelf terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Koper moet beletten dat goederen van verkoper door beslaglegging worden getroffen. Mocht dit desalniettemin geschieden dan dient de koper de verkoper onverwijld op de hoogte te stellen.
  4. De wederpartij verplicht zich jegens Take a Plaid om in het geval derden rechten op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Take a Plaid rust, willen vestigen dan wel willen doen gelden, terstond Take a Plaid hiervan op de hoogte te brengen en de derden te informeren omtrent het eigendomsvoorbehoud van Take a Plaid.
  5. De wederpartij verplicht zich jegens Take a Plaid om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Take a Plaid ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.

Artikel 16: Auteursrechten, modellen en ontwerpen

 1. Take a Plaid blijft te allen tijde eigenaresse van de auteursrechten alsmede van de rechten op rekeningen, modellen, ontwerpen, berekeningen e.d.
 2. Het is de wederpartij niet toegestaan om zonder schriftelijk toestemming van Take a Plaid gebruik te maken van de in lid 1 genoemde rechten.

Artikel 17: Incoterms

Alle handelsbenamingen, uitdrukkingen en afkortingen in overeenkomsten of daarop betrekking hebbende correspondentie moeten worden begrepen overeenkomstig de daaraan gegeven betekenis in de meest recente publicatie van ‘Incoterms’ door de Internationale Kamer van Koophandel.

Artikel 18: Bevoegde rechter

Alle geschillen, ook daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland en, bij gebreke daarvan, door de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.

Artikel 19: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Take a Plaid en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Menu
Mijn account
Registreren
Maak bestellen nóg makkelijker!
 • Al je orders en retouren op één plek
 • Het bestelproces gaat nog sneller
 • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen
Registreren
Inloggen
Or sign up here
Wachtwoord vergeten?
Favorites
U heeft geen items in uw lijst.
Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Ga verder met winkelen
Filters
Taal & Valuta